Pozemok, Triblavina

Čierna voda - Triblavina

Location Čierna voda - Triblavina
Basic information
Pozemok pri diaľnici D1, pri Triblavine, vo významnej rozvojovej lokalite s veľkým potenciálom v blízkosti Bratislavy. Výmera: 80.000 m² Cena: 49,79 €/m² Využitie: výrobné prevádzky, sklady, prevádzky dopravných služieb.
Contact person
Pavol Boroš
boros@iuris.sk
0918 386 362
Description
  • napojenie účelovou komunikáciou na nadradenú cestnú komunikáciu I/61 („Senecká cesta“) a následne 5 km k diaľnici D1
  • ochranné pásmo diaľnice 50/100 m
  • PLYN je potrebné vybudovať RS plynu VTL/STL 2200 m3 a vybudovať VTL plynovej prípojky dimenzie DN 50 mm s rozvodmi STL plynovodu,
  • VODA Rozvojovú lokalitu je možné napojiť na jestvujúci vodovod DN 150, pričom je potrebné dobudovať napojenie cca 1,5 km
  • KANÁL nie je, v zmysle ÚP je potrebné vybudovať nové zariadenie ČOV s napojením na recipient (Šúrsky kanál).
  • ELEKTRO rozvojovú lokalitu je možné napojiť na jestvujúce elektrické vedenia trasované v dotyku predmetnej lokality, potrebné dobudovať a zosilniť.