ochrana osobných údajov

Podmienky spracovávania osobných údajov

Nasledovne Vás oboznamujeme s podmienkami spracovávania osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej v texte len ako „GDPR“).

Spoločnosť IURIS GROUP, a.s. realizuje prostredníctvom obchodných spoločností patriacich do skupiny viaceré developerské projekty. Bližšie informácie o jednotlivých projektoch nájdete na stránke v časti „iuris“ na nasledovných internetových odkazoch: nido.sk ; amberbyty.sk.

Spoločnosť IURIS GROUP, a.s. má k Vami poskytovaným údajom prístup od spoločností patriacich do skupiny, ktoré zastrešujú jednotlivé projekty uvedené vyššie a ktoré spracovávajú Vaše osobné údaje ako Prevádzkovateľ. Spoločnosť IURIS INVEST, spol. s r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 683 074 je sprostredkovateľom v zmysle čl. 28 GDPR a poskytuje Prevádzkovateľovi obchodné poradenstvo v oblasti podpory a administrácie predaja, marketingu a ďalších obchodných činností súvisiacich s projektami.

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracovávanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami GDPR, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene doplnených údajov a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zodpovedná osoba

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adresu: ochranaudajov@iuris.sk.

Pripomienky alebo dotazy môžete posielať e-mailom na adresu:ochranaudajov@iuris.sk  alebo poštou na adresu: Zodpovedná osoba, IURIS INVEST, spol. s r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava.

Práva dotknutých osôb podľa GDPR

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s GDPR a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na vyžiadanie dotknutej osoby jej budú sprístupnené informácie o spracovávaní osobných údajov a s tým súvisiace právo na prístup k osobným údajov (čl. 15 GDPR).

Ďalšími právami dotknutej osoby je právo na opravu (čl.16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovávania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracovávaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vznášať námietky proti spracovávaniu (čl. 21 GDPR) a odvolať udelený súhlas (čl.7 ods.3 GDPR). Na tieto účely môžete kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu uvedenú nižšie. Vaša žiadosť bude vyriešená bez zbytočného odkladu v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch (najmä čl. 12 GDPR).

Za predpokladu, že dôjde k porušeniu spracovávania Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právny základ a účel spracovávania osobných údajov

Právne základy spracovávania osobných údajov sú: požiadavky dotknutej osoby potrebné na uzatvorenie zmluvy (požiadavka ohľadne informácii, cenová ponuka, prihlásenie sa k odberu noviniek a pod.); plnenie povinností zo zmluvy uzatvorenou medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom; plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa; Súhlas dotknutej osoby potrebný na zasielanie priameho marketingu; oprávnený záujem Prevádzkovateľa týkajúci sa účelu realizácie priameho marketing (e-mailom, telefonicky, online reklamy atď.), kontaktovania dotknutej osobe a poskytovanie informácii o projekte.

Účely spracovávania osobných údajov sú: uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, ktorých predmetom je prevod alebo budúci prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ako aj nájomných zmlúv; komunikácia so zákazníkom; fakturácia; sledovanie priatych platieb; súdne spory a mimosúdne vyrovnanie pohľadávok; ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácii súvisiacich s bývaním v rámci priameho marketingu; cielené umiestňovanie reklám a realizácia priameho marketingu e-mailom, telefonicky a digitálne vrátane digitálnej reklamy; prieskum verejnej mienky, všeobecné marketingová prieskumy; vypracovávanie analýz, skúmanie profilov, segmentácia a štatistiky na vyššie uvedené účely.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu (i) stanovenú zákonom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ii) počas doby dohodnutej v zmluve uzatvorenou medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom (iii) nevyhnutnú vzhľadom na účel spracovávania (iv) uvedenej poskytnutom súhlase dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom priameho marketingu, t.j. po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Základné informácie o dotknutej osobe: meno, priezvisko, akademický titul, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, preferovaný spôsob komunikácie.

Marketingové údaje: preferencie a záujmy ohľadne typu bývania, typu bytov a administratívnych priestorov, lokalít a iné záujmy a preferencie poskytnuté zo strany dotknutej osoby.

Údaje potrebné na plnenie zmluvnej požiadavky: dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu a bankové spojenie, rodinný stav, národnosť.

Poskytovanie a prenos osobných údajov mimo EÚ/EHP

Osobné údaje nebudú sprístupnené s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa. Nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín.

Príjemcovia osobných údajov môžu byť v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov finančné ústavy, banky, hypotekárny poradcovia, správcovia nehnuteľnosti, správcovia domén, advokáti, štátne inštitúcie a iné orgány v rámci plnenia zmluvných a zákonných povinností.

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

Pri spracovávaní osobných údajov sa nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného a individuálneho rozhodovania, ani profilovania.

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) – kamerový systém

 

Prevádzkovateľ kamerového systému – spoločnosť T-PARKES INVEST, s.r.o.  zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

1) Správca osobných údajov - prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:

Názov spoločnosti: T-PARKES INVEST, s.r.o.

Adresa: Panenská 6, 811 03 Bratislava

IČO: 35 844 094

2) Dotknutá osoba – fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch 

3) Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

4) Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi): ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality

5) Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) uvedeného Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa) a Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

6) Spoločnosť poverila zodpovednú osobu za dodržiavanie ochrany osobných údajov (v prípade otázok ju môžete kontaktovať na mailovej adrese: spravca@iuris.sk)

7) Doba uchovávania osobných údajov – spomínané osobné údaje sú uchovávané 3 dní, následne sú automaticky premazávané

8) Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese spravca@iuris.sk):

a) administrátorské IT služby

b) správa a údržba kamerového systému

9) Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

10) Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným kamerovým záznamom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov. 

11) Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

12) Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť T-PARKES INVEST, s.r.o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

a) Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

b) Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené

c) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte  najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),

d) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie

e) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.

13) Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu spravca@iuris.sk alebo poštou na adresu Panenská 6, 811 03 Bratislava, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Map