ochrana osobných údajov

Podmienky spracovávania osobných údajov

Nasledovne Vás oboznamujeme s podmienkami spracovávania osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej v texte len ako „GDPR“).

Spoločnosť IURIS GROUP, a.s. realizuje prostredníctvom obchodných spoločností patriacich do skupiny viaceré developerské projekty. Bližšie informácie o jednotlivých projektoch nájdete na stránke v časti „iuris“ na nasledovných internetových odkazoch: nido.sk ; amberbyty.sk.

Spoločnosť IURIS GROUP, a.s. má k Vami poskytovaným údajom prístup od spoločností patriacich do skupiny, ktoré zastrešujú jednotlivé projekty uvedené vyššie a ktoré spracovávajú Vaše osobné údaje ako Prevádzkovateľ. Spoločnosť IURIS, spol. s r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 683 074 je sprostredkovateľom v zmysle čl. 28 GDPR a poskytuje Prevádzkovateľovi obchodné poradenstvo v oblasti podpory a administrácie predaja, marketingu a ďalších obchodných činností súvisiacich s projektami.

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracovávanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami GDPR, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene doplnených údajov a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zodpovedná osoba

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adresu: ochranaudajov@iuris.sk.

Pripomienky alebo dotazy môžete posielať e-mailom na adresu:ochranaudajov@iuris.sk  alebo poštou na adresu: Zodpovedná osoba, IURIS, spol. s r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava.

Práva dotknutých osôb podľa GDPR

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s GDPR a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na vyžiadanie dotknutej osoby jej budú sprístupnené informácie o spracovávaní osobných údajov a s tým súvisiace právo na prístup k osobným údajov (čl. 15 GDPR).

Ďalšími právami dotknutej osoby je právo na opravu (čl.16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovávania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracovávaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vznášať námietky proti spracovávaniu (čl. 21 GDPR) a odvolať udelený súhlas (čl.7 ods.3 GDPR). Na tieto účely môžete kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu uvedenú nižšie. Vaša žiadosť bude vyriešená bez zbytočného odkladu v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch (najmä čl. 12 GDPR).

Za predpokladu, že dôjde k porušeniu spracovávania Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právny základ a účel spracovávania osobných údajov

Právne základy spracovávania osobných údajov sú: požiadavky dotknutej osoby potrebné na uzatvorenie zmluvy (požiadavka ohľadne informácii, cenová ponuka, prihlásenie sa k odberu noviniek a pod.); plnenie povinností zo zmluvy uzatvorenou medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom; plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa; Súhlas dotknutej osoby potrebný na zasielanie priameho marketingu; oprávnený záujem Prevádzkovateľa týkajúci sa účelu realizácie priameho marketing (e-mailom, telefonicky, online reklamy atď.), kontaktovania dotknutej osobe a poskytovanie informácii o projekte.

Účely spracovávania osobných údajov sú: uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, ktorých predmetom je prevod alebo budúci prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ako aj nájomných zmlúv; komunikácia so zákazníkom; fakturácia; sledovanie priatych platieb; súdne spory a mimosúdne vyrovnanie pohľadávok; ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácii súvisiacich s bývaním v rámci priameho marketingu; cielené umiestňovanie reklám a realizácia priameho marketingu e-mailom, telefonicky a digitálne vrátane digitálnej reklamy; prieskum verejnej mienky, všeobecné marketingová prieskumy; vypracovávanie analýz, skúmanie profilov, segmentácia a štatistiky na vyššie uvedené účely.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu (i) stanovenú zákonom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ii) počas doby dohodnutej v zmluve uzatvorenou medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom (iii) nevyhnutnú vzhľadom na účel spracovávania (iv) uvedenej poskytnutom súhlase dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom priameho marketingu, t.j. po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Základné informácie o dotknutej osobe: meno, priezvisko, akademický titul, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, preferovaný spôsob komunikácie.

Marketingové údaje: preferencie a záujmy ohľadne typu bývania, typu bytov a administratívnych priestorov, lokalít a iné záujmy a preferencie poskytnuté zo strany dotknutej osoby.

Údaje potrebné na plnenie zmluvnej požiadavky: dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu a bankové spojenie, rodinný stav, národnosť.

Poskytovanie a prenos osobných údajov mimo EÚ/EHP

Osobné údaje nebudú sprístupnené s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa. Nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín.

Príjemcovia osobných údajov môžu byť v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov finančné ústavy, banky, hypotekárny poradcovia, správcovia nehnuteľnosti, správcovia domén, advokáti, štátne inštitúcie a iné orgány v rámci plnenia zmluvných a zákonných povinností.

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

Pri spracovávaní osobných údajov sa nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného a individuálneho rozhodovania, ani profilovania.

Map